Yatırımcılar İçin

Yatırımcılar İçin

Ülkemizdeki öz ve yenilenebilir olan jeotermal kaynakların daha etkin ve verimli kullanmasına yönelik olarak geleneksel kaplıca kullanımından farklı bir anlayış ve yaklaşım geliştirilmeye çalışılmaktadır. Termal turizmin geliştirilmesi yönünde kür parkı, kür merkezi ve konaklama entegrasyonu sağlayan tesisleri bünyesinde bulunduran uluslararası standartlara sahip nitelikli tesislerin sayısı ile
birlikte, turizm geliri ve turist sayısının arttırılması hedeflenmektedir. Termal turizmdeki anlayış, termal sularımızın yıkanma amaçlı kullanımı dışında insan sağlığı, zindelik, rekreasyon, eğlence, dinlence ve spor tesisleri gibi imkanların yer aldığı ve 12 ay boyunca hizmet verebilen tesisler yaratmaktır. Sağlık ve termal turizmine yönelik çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığının turizmin çeşitlendirilerek ülke geneline yayılması politikası içinde önemli yer tutmaktadır. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve Turizm Merkezleri tespitinde; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri, termal, kış, av ve su sporları ile sağlık turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate alınmaktadır. Kültür ve Turizm
Bakanlığınca termal alanların koruma-kullanma dengesi çerçevesinde planlanması hedeflemekte olup bu çalışmalara öncelik verilmektedir.

Termal Turizm Kentleri Projesi

Sağlık ve termal turizmin geliştirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınınca başlatılan "Termal Turizm Kentleri Projesi"
kapsamında ülkemizdeki jeotermal potansiyeller dikkate alınarak bölgesel olarak yeni alanlar tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamında
jeotermal kaynak potansiyelinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak belirlenecek öneri alanlarda mülkiyet araştırmasının yapılması,
altyapı imkanlarının saptanması, alternatif turizm türleriyle ilişkilendirilmesi ve sonucunda termal amaçlı gelişim stratejilerinin
belirleneceği araştırma raporu, il termal master planı ve bölge termal master planı hazırlanarak belirlenen alanlarda çevre düzeni
planlarının hazırlanması Kültür ve Turizm Bakanlığınınca Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır. Bu
çalışmaya veri teşkil etmek üzere MTA Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol sonucunda söz konusu illerde bulunan jeotermal sahalara
ilişkin olarak ayrıntılı teknik bilgi ve etütler sağlanmaktadır.
• Frigya Termal Turizm Bölgesi
(Afyonkarahisar, gazlı göl / Kütahya, Uşak, Eskişehir, Ankara)
• Güney Marmara Termal Turizm Bölgesi
(Çanakkale, Balıkesir. Yalova)
• Güney Ege Termal Turizm Bölgesi
(İzmir, Manisa, Aydın, Denizli)
• Orta Anadolu Termal Turizm Bölgesi
(Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde)
Bu çalışma sonucunda elde edilecek bilgi ve deneyimler tüm ülke geneline yansıtılarak çalışma genişletilecektir. Bu bölgelerin her
birinin destinasyon merkezi olarak geliştirilmesi ve bu bölgeler içinde termal kaynaklı tesisler başta olmak üzere golf, doğa turizmi, su
sporları vb. turizm türleri ile bütünleşmesi ve yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir.
Bu bölgeler içinde yer alan jeotermal kaynak odaklı 'Turizm Merkezi' ve/veya "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" ilan
edilebilecek alanların belirlenerek fiziki planlarının tamamlanmasından sonra turizm yatırımcılarına tahsisini kısa bir sürede
gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır.
Termal Turizmde Hedefler:

Kısa Vade

Ülkemizde termal turizmin istenilen noktaya gelebilmesi amacıyla jeotermal kaynaklarımızın bulunduğu sahalar dikkate alınarak ve etaplamalar şeklinde tüm kaynaklarımızın değerlendirilmesine yönelik çalışmalar başlamıştır. Anılan bölgelerde yürütülecek çevre düzeni planlama çalışmaları sonrasında 250 bin plan yatak kapasitesinin oluşturulması hedeflenmektedir . Jeotermal suyun etkin bir
şekilde dağıtımını gerçekleştirmek amacıyla belirlenen pilot bölgelerde mahalli idareler birliği ve dağıtım şirketi kurulması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Orta Vade

Kültür ve Turizm Bakanlığınınca bugüne kadar ilan edilen termal turizm merkezlerine ilişkin imar planları ve revizyon imar planlama çalışmaları tamamlanması hedeflenmektedir. Kısa vadede belirtilen pilot bölgelerde belirlenen illerdeki tecrübelerden yararlanarak bu çalışmaların tüm ülkeye yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda bir milyon plan yatak kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir. Termal
turizme yönelik 200 bin yatak kapasiteli tesisin işletmeye açılması beklenmektedir.

Uzun Vade

Ülkemizin Avrupa'da termal turizm konusunda birinci destinasyon ülke olması, termal amaçlı 15 milyon turistin ülkemize gelmesi, termal turizme yönelik 500 bin tesisin işletmeye açılması hedeflenmektedir.